ඉදිරි දැක්ම 

ප්‍රශංසනීය පළාත් රාජ්‍ය සේවයක්.

මෙහෙවර 

තනතුරු සඳහා බඳවා ගැනීමේ පරිපාටි සකස් කිරීම සහ පළාත් රාජ්‍ය සේවය මනාව කළමනාකරණය කිරීම සඳහා සියළු පාර්ශවයන්ගේ සහභාගීත්වය තුලින් විනිවිධභාවයෙන් යුක්ත ප්‍රශංසනීය පළාත් රාජ්‍ය සේවයක් සඳහා අඛණ්ඩව දායකවීම.  

නිවේදන

Visitors to www.psc.nc.gov.lk

222138
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
43
193
1361
219945
2522
5478
222138
Your IP: 54.226.105.198
2018-02-18 04:53